Strony Narodowego Muzeum Morskiego wykorzystują pliki cookie, aby aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania oraz do celów statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Jeśli chcesz ograniczyć lub zablokować pliki cookie, możesz to zrobić za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.

X

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualny język:

Polski

Regulamin zwiedzania Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

Wprowadzenie niniejszego Regulaminu Zwiedzania Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku (zwanego dalej Regulaminem) ma na celu wprowadzenie zasad, które pozwolą Gościom Muzeum na spokojne i bezpieczne zwiedzenie udostępnionych ekspozycji.

Regulamin zawiera wymagania związane ze stanem epidemii SARS-CoV-2. Wymagania te zostały uzgodnione z właściwymi służbami sanitarno–epidemiologicznymi.

Regulamin obowiązuje we wszystkich oddziałach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku (zwanego dalej Muzeum).

 1. Muzeum jest otwarte dla Zwiedzających w godzinach i dniach wymienionych na stronie internetowej www.nmm.pl oraz na planszach informacyjnych, znajdujących się przy wejściach do oddziałów Muzeum.
 2. Zwiedzanie sal ekspozycyjnych odbywa się na podstawie zakupionego w kasach Muzeum biletu, zgodnie z obowiązującym aktualnie cennikiem dostępnym na stronie internetowej www.nmm.pl oraz w oddziałach Muzeum.
 3. Kasy w oddziałach Muzeum zamykane są o godzinie podanej na stronie internetowej www.nmm.pl oraz na planszach informacyjnych znajdujących się w danym oddziale.
 4. Zwiedzanie sal ekspozycyjnych odbywa się tylko w godzinach otwarcia Muzeum.
 5. Sale ekspozycyjne mogą być (częściowo lub w całości) czasowo wyłączone ze zwiedzania (np. w czasie modernizacji wystaw, remontów sal lub ze względów sanitarnych, porządkowych, itp.).
 6. Z uwagi na konieczność zachowania bezpieczeństwa sanitarnego mającego na celu ochronę zdrowia Zwiedzających oraz Pracowników Muzeum, w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.05.2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii, wprowadza się następujące wymogi i ograniczenia.
  1. ogranicza się ilość osób, które mogą jednocześnie przebywać w obiektach Muzeum. Stosowne informacje podano na stronie internetowej www.nmm.pl oraz na planszach informacyjnych znajdujących się w oddziałach.
  2. zwiedzający zobowiązani są do dezynfekowania dłoni po wejściu do Muzeum. Muzeum zapewnia środki dezynfekcyjne.
  3. zwiedzający w czasie pobytu w budynkach Muzeum są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego. Obowiązku tego nie stosuje się w przypadku dziecka które nie ukończyło 4 lat oraz osób, którym nie pozwala na to zły stan zdrowia. Muzeum, osobom które nie mogą nosić maseczek udostępnia przyłbice ochronne nie utrudniające oddychania. Przyłbice po każdym użyciu są dezynfekowane.
  4. poruszając się po obiektach Muzeum Zwiedzający są zobowiązani do zachowania bezpiecznego odstępu 2 metrów od innych osób, z wyjątkiem sytuacji opieki nad dzieckiem, opieki nad osobą z orzeczeniem niepełnosprawności oraz osobami które ze względu na stan zdrowia nie mogą się poruszać samodzielnie. Obowiązek zachowania w/w dystansu przestrzennego nie obowiązuje osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
  5. w oddziałach statek muzeum "Sołdek" w Gdańsku oraz statek muzeum "Dar Pomorza" w Gdyni Zwiedzających obowiązuje noszenie rękawiczek ochronnych. Muzeum zapewnia rękawiczki ochronne.
  6. szatnie w obiektach Muzeum są niedostępne do odwołania. Zwiedzającym w miarę możliwości udostępniane są szafki depozytowe. Stosowne informacje podano na planszach informacyjnych znajdujących się w oddziałach. Szafki depozytowe są dezynfekowane co 2 godziny.
  7. we wszystkich obiektach Muzeum (nie dotyczy oddziału Muzeum Rybołówstwa w Helu) wprowadza się ograniczenia w użytkowaniu wind (dźwigów osobowych), korzystanie z nich jest możliwe jedynie sytuacji istotnej potrzeby, w szczególności w przypadku przewozu osób niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych.
  8. sprawdzenie biletu wstępu przez pracownika Muzeum będzie polegało na poproszeniu Zwiedzającego o okazanie biletu i przedarcie go.
 7. Pozostawione w szafkach depozytowych rzeczy zwiedzający są zobowiązani odebrać przed zamknięciem Muzeum.
 8. Ze względów bezpieczeństwa nie wolno pozostawiać bez opieki żadnych przedmiotów na terenie Muzeum.
 9. Obiekty Muzeum są objęte ochroną i monitorowane za pomocą telewizji dozorowej w celach zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób oraz mienia.
  Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, poniżej Muzeum podaje następujące informacje:
  1. administratorem danych osobowych Zwiedzającego jest Muzeum (za wyjątkiem Muzeum Wisły, gdzie administratorem danych osobowych jest Fabryka Sztuk w Tczewie, ul. 30 Stycznia 4, 83-110 Tczew);
  2. dane osobowe Zwiedzającego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit "c" RODO w celu związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa Zwiedzających oraz Pracowników Muzeum;
  3. dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
  Zwiedzający ma prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w wypadku jeżeli uzna, że przetwarzanie danych dotyczących zwiedzającego narusza przepisy RODO.
 10. Do obiektów Muzeum nie wolno wprowadzać rowerów.
 11. Dzieci, które nie ukończyły 13 roku życia mogą zwiedzać Muzeum tylko pod opieką osób dorosłych.
 12. Opiekunowie odpowiadają za swoich podopiecznych na terenie całego Muzeum i ponoszą odpowiedzialność za powstałe w wyniku ich zachowania szkody, będące wynikiem uszkodzeń lub zniszczeń eksponatów, urządzeń oraz innych elementów znajdujących się w Muzeum.
 13. Za szkody powstałe w wyniku działania zwiedzającego lub osoby będącej pod jego opieką, ponosi on odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa.
 14. W Muzeum należy zachowywać się w sposób nie zakłócający komfortu zwiedzania ekspozycji innym zwiedzającym.
 15. Zwiedzający zobowiązani są do poruszania się po ekspozycji zgodnie z wyznaczonym kierunkiem zwiedzania.
 16. Na terenie Muzeum zabrania się:
  1. dotykania eksponatów;
  2. jedzenia i picia na salach ekspozycyjnych;
  3. palenia tytoniu (w tym e-papierosów) i stosowania innych używek;
  4. przebywania w stanie nietrzeźwym oraz pod wpływem innych środków odurzających;
  5. wprowadzania zwierząt (nie dotyczy psów przewodników);
  6. wnoszenia przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla osób i eksponatów na wystawach (np. broni palnej, przedmiotów ostrych, otwartego ognia);
  7. wchodzenia do pomieszczeń znajdujących się poza trasą zwiedzania;
  8. korzystania z telefonów komórkowych w sposób zakłócający komfort osób przebywających w pobliżu;
  9. profesjonalnego fotografowania i filmowania – możliwe jest bezpłatne wykonywanie zdjęć i filmów amatorskich do użytku własnego, bez użycia flesza i statywu (dyrektor Muzeum może wskazać wystawy lub ich części objęte całkowitym zakazem fotografowania i filmowania);
  10. profesjonalne fotografowanie i filmowanie wymaga specjalnej zgody dyrektora Muzeum;
  11. prowadzenia agitacji politycznej, akwizycji i działań marketingowych przez zwiedzających (np. rozdawania ulotek o treściach politycznych).
 17. Zwiedzający są zobowiązani do podporządkowania się:
  1. poleceniom pracownika Muzeum w zakresie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i porządkowych, w tym kierunków zwiedzania i ograniczenia liczebności zwiedzających przebywających jednocześnie w danym obiekcie;
  2. instrukcjom korzystania ze stanowisk ekspozycyjnych.
 18. W przypadku ogłoszenia alarmu pożarowego zwiedzający zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom osób kierujących akcją ewakuacyjną i natychmiastowego opuszczenia obiektu muzealnego wskazanymi drogami i wyjściami ewakuacyjnymi.
 19. Straż muzealna oraz pozostali pracownicy ochrony upoważnieni są do podejmowania interwencji mających na celu zapobieżenie skutkom zdarzeń niepożądanych.
 20. Nabycie biletu wstępu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 21. Niniejszy Regulamin stanowi dla pracowników Muzeum podstawę do egzekwowania zasad w nim zawartych.
 22. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu oraz ogólnie przyjętych zasad zachowania w miejscach publicznych osoba naruszająca zasady opisane w Regulaminie zostanie upomniana przez pracownika Muzeum, a w przypadku dalszego nieprzestrzegania ww. zasad zostanie wyproszona z terenu Muzeum bez możliwości otrzymania zwrotu opłaty za bilet wstępu.
 23. Regulamin wchodzi w życie w dniu podpisania przez Dyrektora Muzeum i jest udostępniony na stronie internetowej www.nmm.pl oraz w kasach Muzeum.

Partnerzy

Dofinansowano ze środków
Programu Wieloletniego Kultura+