Strony Narodowego Muzeum Morskiego wykorzystują pliki cookie, aby aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania oraz do celów statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Jeśli chcesz ograniczyć lub zablokować pliki cookie, możesz to zrobić za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.

X

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualny język:

Polski
Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy

Muzeum zamknięte

Uprzejmie informujemy, że ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo naszych gości wszystkie oddziały Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku są tymczasowo zamknięte z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Regulamin Zwiedzania Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

Wprowadzenie Regulaminu zwiedzania Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku (zwanego dalej Regulaminem) ma na celu opisanie zasad, które pozwolą naszym Gościom na spokojne i bezpieczne zwiedzenie udostępnionych ekspozycji. Niniejszy Regulamin obowiązuje we wszystkich oddziałach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku (zwanego dalej Muzeum).

 1. Muzeum jest otwarte dla zwiedzających w godzinach i dniach wymienionych na stronie internetowej www.nmm.pl oraz na planszach informacyjnych, znajdujących się przy wejściach do oddziałów Muzeum.
 2. Zwiedzanie sal ekspozycyjnych odbywa się na podstawie zakupionego w kasach Muzeum biletu, zgodnie z obowiązującym aktualnie cennikiem dostępnym na stronie internetowej www.nmm.pl oraz w kasach Muzeum.
 3. Nabycie biletu wstępu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Kasy w oddziałach Muzeum zamykane są o godzinie podanej na stronie internetowej www.nmm.pl oraz na planszy informacyjnej znajdującej się w danym oddziale.
 5. Zwiedzanie sal ekspozycyjnych odbywa się w godzinach otwarcia Muzeum.
 6. Sale ekspozycyjne mogą być (częściowo lub w całości) czasowo wyłączone ze zwiedzania (np. w czasie modernizacji wystaw, remontów sal lub organizacji imprez okolicznościowych, itp.).
 7. Plecaki, torby, walizki, parasole oraz odzież wierzchnią zwiedzający jest zobowiązany pozostawić w szatni lub w szafkach depozytowych.
 8. Pozostawione w szatni lub w szafkach depozytowych rzeczy zwiedzający jest zobowiązany odebrać przed zamknięciem Muzeum.
 9. Ze względów bezpieczeństwa nie wolno pozostawiać bez opieki żadnych przedmiotów na terenie Muzeum, poza szatnią i szafkami depozytowymi.
 10. Obiekty Muzeum są objęte ochroną i monitorowane za pomocą TV dozorowej.
 11. Do obiektów Muzeum nie wolno wprowadzać rowerów.
 12. Dzieci, które nie ukończyły 13 roku życia mogą zwiedzać Muzeum tylko pod opieką osób dorosłych.
 13. Opiekunowie odpowiadają za swoich podopiecznych na terenie całego Muzeum i ponoszą odpowiedzialność za powstałe w wyniku ich zachowania szkody, będące wynikiem uszkodzeń lub zniszczeń eksponatów, urządzeń oraz innych elementów znajdujących się w Muzeum.
 14. Za szkody powstałe w wyniku działania zwiedzającego lub osoby będącej pod jego opieką, ponosi on odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa.
 15. W Muzeum należy zachowywać się w sposób nie zakłócający komfortu zwiedzania ekspozycji innym zwiedzającym.
 16. Na terenie Muzeum zabrania się:
  • dotykania eksponatów – z wyjątkiem sali interaktywnej, zgodnie z instrukcjami obsługi poszczególnych stanowisk, a także urządzeń do tego przeznaczonych w innych salach NMM;
  • jedzenia i picia na salach ekspozycyjnych;
  • palenia tytoniu (w tym e-papierosów) i stosowania innych używek;
  • przebywania w stanie nietrzeźwym oraz pod wpływem innych środków odurzających;
  • wprowadzania zwierząt (nie dotyczy psów przewodników);
  • wnoszenia przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla osób i eksponatów na wystawach (np. broni palnej, przedmiotów ostrych, otwartego ognia);
  • wchodzenia do pomieszczeń znajdujących się poza trasą zwiedzania;
  • korzystania z telefonów komórkowych w sposób zakłócający komfort osób przebywających w pobliżu;
  • profesjonalnego fotografowania i filmowania – możliwe jest bezpłatne wykonywanie zdjęć i filmów amatorskich do użytku własnego, bez użycia flesza i statywu (dyrektor Muzeum może wskazać wystawy lub ich części objęte całkowitym zakazem fotografowania i filmowania);
  • profesjonalne fotografowanie i filmowanie wymaga specjalnej zgody dyrektora Muzeum;
  • prowadzenia agitacji politycznej, akwizycji i działań marketingowych przez zwiedzających (np. rozdawania ulotek o treściach politycznych).
 17. Zwiedzający są zobowiązani do podporządkowania się:
  • poleceniom pracownika Muzeum w zakresie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i porządkowych, w tym kierunków zwiedzania i ograniczenia liczebności zwiedzających przebywających jednocześnie w danym obiekcie;
  • instrukcjom korzystania ze stanowisk ekspozycyjnych.
 18. W przypadku ogłoszenia alarmu pożarowego zwiedzający zobowiązani są do bezwzględnego  podporządkowania się poleceniom osób kierujących akcją ewakuacyjną i natychmiastowego opuszczenia obiektu muzealnego wskazanymi drogami i wyjściami ewakuacyjnymi.
 19. Straż muzealna oraz pozostali pracownicy ochrony upoważnieni są do podejmowania interwencji mających na celu zapobieżenie skutkom zdarzeń niepożądanych.
 20. Niniejszy Regulamin stanowi dla pracowników Muzeum podstawę do egzekwowania zasad w nim zawartych.
 21. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu oraz ogólnie przyjętych zasad zachowania w miejscach publicznych osoba naruszająca zasady opisane w Regulaminie zostanie upomniana przez pracownika Muzeum, a w przypadku dalszego nieprzestrzegania ww. zasad zostanie wyproszona z terenu Muzeum bez możliwości otrzymania zwrotu opłaty za bilet wstępu.
 22. Regulamin wchodzi w życie w dniu podpisania przez Dyrektora Muzeum i jest udostępniony na stronie internetowej www.nmm.pl oraz w kasach Muzeum.

Partnerzy

Dofinansowano ze środków
Programu Wieloletniego Kultura+